1. Competències i funcions, tant pròpies com atribuïdes per delegació

Llei 7/1986, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL) en la nova redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL):

  • Article 7 (competències de les Entitats Locals: pròpies, delegables i distintes de les pròpies i de les delegables).

Per a exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, és necessari que prèviament es sol·liciten els informes previs i vinculants sobre la inexistència de duplicitats dirigits a l’Administració competent per raó de la matèria i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències.

A través de la Ordre 1/2015, de 26 de maig, conjunta de la Conselleria de Presidència, agricultura, pesca, alimentació i aigua, i de la Conselleria de Hisenda, Administració Pública (DOCV nº 7545 de 11-06-2015), es regula el procediment per a l’obtenció dels informes preceptius prevists en l’article 7.4 de la LRBRL per a l’exercici de les competències dels ens locals diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.

  • Article 25 (competències pròpies).
  • Article 26 ( serveis de prestació obligatòria per els municipis en funció de la seua població).
  • Article 27 (competències delegables).

La delegació de competències en l’ajuntament, segons l’article 146 a 149 de la llei 8/2010,  de Règim Local de la Comunitat Valenciana, exigeix que la delegació de funcions i competències es realitze mitjançant llei de les Corts.

Per últim, en tant no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les Comunitats autònomes i de les hisendes locals, continuaran prestant-se per part dels municipis les competències en matèria d’educació, sanitat i serveis socials. Estes competències es faran en els mateixos termes i condicions en que es venien prestant a 09 de setembre de 2015 (article únic, en relació amb la disposició final única, el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell pel qual s’estableixen mesures urgents derivades de l’aplicació de les disposicions addicionals quinzena i transitòria primera i segona de la LRSAL, relatives a l’educació, sanitat i serveis socials en l’àmbit d ela Comunitat Valencia (DOCV nº 761 de 08-09-2015).