Econòmica, financera i pressupostària

INFORMACIÓ ECONÒMICA, FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA.

Consulte en aquest apartat la informació relativa als pressupostos anuals, les modificacions pressupostàries realitzades, la informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera, els comptes anuals, i diverses dades econòmiques de l’entitat.